กาแฟ

Iced Americano

หนึ่งหน่วยบริโภค
4 ออนซ์ - แคลอรี่
8 ออนซ์ - แคลอรี่
12 ออนซ์ - แคลอรี่
16 ออนซ์ 96.20 แคลอรี่
20 ออนซ์ 144.30 แคลอรี่
0