เครื่องดื่ม

Iced Lemon Tea

หนึ่งหน่วยบริโภค
4 ออนซ์ - แคลอรี่
8 ออนซ์ - แคลอรี่
12 ออนซ์ - แคลอรี่
16 ออนซ์ 200.97 แคลอรี่
20 ออนซ์ 312.62 แคลอรี่
0