เครื่องดื่ม

Iced Cocoa (without whipping cream)

หนึ่งหน่วยบริโภค
4 ออนซ์ - แคลอรี่
8 ออนซ์ - แคลอรี่
12 ออนซ์ - แคลอรี่
16 ออนซ์ 282.78 แคลอรี่
20 ออนซ์ 372.45 แคลอรี่
0