เครื่องดื่ม

Iced Matcha Green Tea Latte

หนึ่งหน่วยบริโภค
4 ออนซ์ - แคลอรี่
8 ออนซ์ - แคลอรี่
12 ออนซ์ - แคลอรี่
16 ออนซ์ 246.80 แคลอรี่
20 ออนซ์ 317.85 แคลอรี่
0