เครื่องดื่ม

Frozen Espresso

หนึ่งหน่วยบริโภค
4 ออนซ์ - แคลอรี่
8 ออนซ์ - แคลอรี่
12 ออนซ์ - แคลอรี่
16 ออนซ์ 277.92 แคลอรี่
20 ออนซ์ - แคลอรี่
0