เครื่องดื่ม

Frozen Espresso with Chocolate Chip & Nut (without whipping cream)

หนึ่งหน่วยบริโภค
4 ออนซ์ - แคลอรี่
8 ออนซ์ - แคลอรี่
12 ออนซ์ - แคลอรี่
16 ออนซ์ 407.65 แคลอรี่
20 ออนซ์ - แคลอรี่
0