เครื่องดื่ม

Lychee Smoothies

หนึ่งหน่วยบริโภค
4 ออนซ์ - แคลอรี่
8 ออนซ์ - แคลอรี่
12 ออนซ์ - แคลอรี่
16 ออนซ์ 196.00 แคลอรี่
20 ออนซ์ - แคลอรี่
0