สลัด

ไก่ซีซ่าร์สลัด

หนึ่งหน่วยบริโภค
1 กล่อง
149.95 กรัม
โปรตีน 15.86 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 15.46 กรัม
ปริมาณใยอาหารรวม 0.75 กรัม
น้ำตาล 0 กรัม
ไขมัน 5.29 กรัม
พลังงาน 172.94 แคลอรี่
0