สลัด

ซีซ่าร์สลัด

หนึ่งหน่วยบริโภค
100 กรัม
โปรตีน 7.53 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 11.94 กรัม
ปริมาณใยอาหารรวม 1.82 กรัม
น้ำตาล 0 กรัม
ไขมัน 3.91 กรัม
พลังงาน 112.52 แคลอรี่
0