เบเกิล

เอฟรี่ติงค์ (ผสมเมล็ดธัญพืช)

หนึ่งหน่วยบริโภค
1 ชิ้น
100 กรัม
โปรตีน 12.34 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 55.71 กรัม
ปริมาณไขมันทรานส์รวม 0.00 กรัม
น้ำตาล 4.26 กรัม
ไขมัน 1.47 กรัม
พลังงาน 285.43 แคลอรี่
0