กาแฟ

Hot Coffee

หนึ่งหน่วยบริโภค
4 ออนซ์ - แคลอรี่
8 ออนซ์ 57.23 แคลอรี่
12 ออนซ์ 88.79 แคลอรี่
16 ออนซ์ 34.52 แคลอรี่
20 ออนซ์ - แคลอรี่
0