กาแฟ

Hot Americano

หนึ่งหน่วยบริโภค
4 ออนซ์ - แคลอรี่
8 ออนซ์ 48.10 แคลอรี่
12 ออนซ์ 72.14 แคลอรี่
16 ออนซ์ 60.00 แคลอรี่
20 ออนซ์ - แคลอรี่
0