กาแฟ

Hot Caramel Macchiato

หนึ่งหน่วยบริโภค
4 ออนซ์ - แคลอรี่
8 ออนซ์ 174.51 แคลอรี่
12 ออนซ์ 270.79 แคลอรี่
16 ออนซ์ 325.87 แคลอรี่
20 ออนซ์ - แคลอรี่
0