กาแฟ

Hot Mocha

หนึ่งหน่วยบริโภค
4 ออนซ์ - แคลอรี่
8 ออนซ์ 198.02 แคลอรี่
12 ออนซ์ 271.83 แคลอรี่
16 ออนซ์ 389.64 แคลอรี่
20 ออนซ์ - แคลอรี่
0