กาแฟ

Hot Matcha Green Tea Latte

หนึ่งหน่วยบริโภค
4 ออนซ์ - แคลอรี่
8 ออนซ์ 154.40 แคลอรี่
12 ออนซ์ 240.00 แคลอรี่
16 ออนซ์ 284.40 แคลอรี่
20 ออนซ์ - แคลอรี่
0