กาแฟ

Hot Cocoa

หนึ่งหน่วยบริโภค
4 ออนซ์ - แคลอรี่
8 ออนซ์ 210.75 แคลอรี่
12 ออนซ์ 329.25 แคลอรี่
16 ออนซ์ 398.20 แคลอรี่
20 ออนซ์ - แคลอรี่
0