กาแฟ

Iced Latte

หนึ่งหน่วยบริโภค
4 ออนซ์ - แคลอรี่
8 ออนซ์ - แคลอรี่
12 ออนซ์ - แคลอรี่
16 ออนซ์ 177.73 แคลอรี่
20 ออนซ์ 225.43 แคลอรี่
0