กาแฟ

Iced Cappuccino

หนึ่งหน่วยบริโภค
4 ออนซ์ - แคลอรี่
8 ออนซ์ - แคลอรี่
12 ออนซ์ - แคลอรี่
16 ออนซ์ 185.08 แคลอรี่
20 ออนซ์ 232.78 แคลอรี่
0