กาแฟ

Iced Caramel Macchiato

หนึ่งหน่วยบริโภค
4 ออนซ์ - แคลอรี่
8 ออนซ์ - แคลอรี่
12 ออนซ์ - แคลอรี่
16 ออนซ์ 237.80 แคลอรี่
20 ออนซ์ 285.50 แคลอรี่
0