กาแฟ

Iced Mocha

หนึ่งหน่วยบริโภค
4 ออนซ์ - แคลอรี่
8 ออนซ์ - แคลอรี่
12 ออนซ์ - แคลอรี่
16 ออนซ์ 242.74 แคลอรี่
20 ออนซ์ 342.85 แคลอรี่
0