กาแฟ

Iced ABP Espresso

หนึ่งหน่วยบริโภค
4 ออนซ์ - แคลอรี่
8 ออนซ์ - แคลอรี่
12 ออนซ์ - แคลอรี่
16 ออนซ์ 192.10 แคลอรี่
20 ออนซ์ 256.14 แคลอรี่
0